Regulamin przewozu osób

 • SWIATOWIT Sp. z o.o.
 • ul. Świeradowska 51-57
 • 50-559 Wrocław
 • NIP : 899-275-14-45 KRS : 0000502554
 • REGON : 022357825

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i bagaży zgonie z art. 4 ustawy prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 272 z poźn. zm.).
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do licencjonowanych przewozów pasażerskich wykonywanych przez ŚWIATOWIT Sp. z o.o. ul. Świeradowska 51-57 Wrocław NIP 899-275-14-45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000502554 na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób w krajowym lub międzynarodowym transporcie drogowym.
 3. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży.
 4. Bilet można zakupić przez stronę internetową przewoźnika lub u kierowcy. Podróżny, który zakupił bilet przez internet obowiązany jest okazać go kierowcy przed wejściem na pokład pojazdu.

§ 2 Prawa i obowiązki przewoźnika

 1. Przewoźnik jest zobowiązany do wykonania przewozu zgodnie z treścią zawartej umowy przewozu, zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.
 2. Przewoźnik może powierzyć wykonanie umowy przewozu innym przewoźnikom.
 3. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu, jeżeli:
  • zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom;
  • pasażer nie zastosował się do przepisów przewozowych oraz niniejszego regulaminu;
  • ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych,
  • podróżny znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży innych pasażerów, w szczególności przez swoje zachowanie zakłóca porządek publiczny, zachowuje się napastliwie, obelżywie lub agresywnie,
  • pasażer odmawia uiszczenia opłaty za przejazd, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego,
  • w przypadku przewozów poza granice Rzeczpospolitej Polskiej niepodsiadania przez podróżnego niezbędnych dokumentów do przekroczenia granicy lub w przypadku niestosowania się przez podróżnego do odpowiednich przepisów celnych lub wizowych
 4. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona, legitymująca się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonywać kontroli dokumentów podróżnych w celu potwierdzenia prawa do zakupu biletu w niższej cenie.
 5. Przewoźnik po przyjęciu przesyłki bagażowej, o której mowa w § 3 pkt 3 wyda podróżnemu kwit bagażowy.
 6. Kwit bagażowy zawiera dane umożliwiające identyfikację przesyłki oraz wysokość należności przewozowych. Przewoźnik wydaje bagaż osobie, która posiadającej kwit bagażowy za jego zwrotem. Przewoźnik może wydać bagaż osobie, która nie posiada kwitu bagażowego ale udowodni swoje uprawnienia do odbioru.
 7. Przewoźnik nie dokonuje przewozu zwierząt.

§ 3 Prawa i obowiązki podróżnego

 1. Podróżny zobowiązany jest do zakupu biletu przed rozpoczęciem podróży.
 2. W przypadku wyjazdów za granicę Rzeczpospolitej Polskiej podróżny obowiązany jest do posiadania dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy.
 3. Podróżny może zabrać ze sobą do środka transportowego rzeczy stanowiące bagaż podręczny tj. bagażu w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem .
 4. Podróżny bagaż inny niż wymieniony w pkt 3 powinien złożyć do luku bagażowego. Podróżny ma prawo do bezpłatnego przewozu bagażu (innego niż wymieniony w pkt 3) w ilości 1 sztuki. Bagaż powinien mieć wymiary 23cmx40cmx55cm i waga bagażu nie powinna przekraczać 20 kg. Za dodatkowy bagaż będzie pobierana dodatkowa opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem. Podróżny zobowiązany jest wcześniej powiadomić Przewoźnika o dodatkowym bagażu telefonicznie lub mailem na adres info@swiatowit.pl.
 5. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że Pasażer przewozi w bagażu towar lub przedmioty zagrażające bezpieczeństwu podróżnym oraz ciągłości przejazdu kierowca jest uprawniony do wezwania odpowiednich służb.
 6. Przewoźnik nie wykonuje przewozów osób niepełnosprawnych.
 7. W przypadku, gdy pojazd jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, dziecko do lat 12 nieprzekraczające 150 cm wzrostu jest przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu przeznaczonym do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz warunkom technicznym. Rodzic lub opiekun podróżujący z dzieckiem jest zobowiązany do zapewnienia dziecku ww. przedmiotu. Niedozwolone jest przewożenie dzieci na rękach lub kolanach.
 8. Osoby w wieku do 13 lat mogą podróżować wyłącznie pod opieką rodzica lub dorosłego opiekuna.
 9. Osoby pomiędzy 13 a 16 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie, jeżeli posiadają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na samodzielne odbycie podróży. Zgodę należy podpisać w obecności kierowcy.
 10. Przewoźnik nie zapewnia ani nie sprawuje opieki nad podróżującymi nieletnimi osobami, w szczególności nad nieletnimi podróżującymi samodzielnie. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą pełna odpowiedzialność za działanie osób niepełnoletnich.
 11. Pasażerom w trakcie podróży nie wolno spożywać alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, zabronione jest również palenie tytoniu i papierosów elektronicznych.

§ 4 Bilety, zmiana lub odstąpienie od umowy przewozu osób

 1. Bilety zakupione przez internet są biletami na okaziciela, mogą być odsprzedawane.
 2. Zakup biletu przez internet obejmuje następujące etapy: wybór miejsca odjazdu i przyjazdu, daty, godziny przyjazdu, potwierdzenie przez przewoźnika otrzymania płatności, przesłanie biletu na adres poczty elektronicznej Podróżnego.
 3. Sposób płatności za bilet zakupiony przez internet jest następujący:
  • Płatność elektroniczna za pośrednictwem portalu PayU
 4. Podróżny może odstąpić od umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży przy czym Przewoźnik potrąca odstępne w wysokości 20% ceny biletu.
 5. Zmiana umowy może dotyczyć terminu odjazdu oraz miejscowości przeznaczenia.
 6. Zmiany rezerwacji można dokonać przez formularz kontaktowy http://swiatowit.pl/kontakt/ lub mailem na adres info@swiatowit.pl lub telefonicznie +48 604 116 735
 7. W przypadku odstąpienia od umowy pobiera się opłatę w wysokości wymienionej w punkcie 4. W celu odstąpienia od umowy konieczne jest przesłanie pisemnego oświadczenia o rezygnacji poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.swiatowit.pl bądź przesłanie pisemnego oświadczenia na adres siedziby przewoźnika.
 8. Przewoźnik zwraca uiszczoną opłatę za bilet po potrąceniu odstępnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot należności nastąpi w taki sam sposób, w jaki Podróżny uiścił cenę, chyba że Podróżny w oświadczeniu wskazał inny sposób.

§ 5 Skargi

 1. Wszelkie skargi związane z realizacją umowy przewozu należy kierować na adres: Światowit Sp.z o.o. ul.Świeradowska 51-57   50-559 Wrocław,
 2. Skarga pasażera zostanie rozpatrzona w terminie 15 dni.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 17.08.2014 r. Stosunki prawne powstałe wcześniej są objęte postanowieniami wcześniejszych regulaminów.
 2. Zakup biletu przez internet możliwy jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Podróżny następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 3. Podczas zakupu biletu Podróżny zostanie poproszony o podanie adresu poczty elektronicznej. W przypadku gdy podróżny zażyczy sobie wystawienia faktury VAT konieczne będzie podanie dodatkowych danych osobowych: imię, nazwisko, NIP/PESEL, adres zamieszkania / do korespondencji (zwane dalej: Danymi Osobowymi). Dane te mogą być przesłane mailem lub formularzem kontaktowym
 4. Podanie Danych Osobowych przez Podróżnego jest dobrowolne. Podróżni zostaną poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych.
 5. Administratorem podanych Danych Osobowych jest PayU.
 6. Podróżny będący osobą fizyczną ma prawo dostępu do swoich Danych Osobowych i ich poprawiania, w tym – ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.
 7. Dane Osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich prze osoby trzecie.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

ŚWIATOWIT sp.z o.o. nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji o użytkownikach serwisu internetowego oraz danych dotyczących użytkowników, z wyjątkiem informacji związanych wysyłaniem przez serwer plików cookies.

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są to dane informatyczne, w formie niewielkich plików tekstowych, które wysyłane są za pośrednictwem serwera używanego przez Światowit.pl oraz przechowywane na urządzeniu użytkownika serwisu internetowego (komputerze, smartfonie, tablecie itp.), za pośrednictwem którego użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu internetowego www.swiatowit.pl. Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu użytkownika na określony czas, w zależności od rodzaju pliku cookies.
 2. Nasz serwis nie zbiera ww. plików w celu identyfikacji użytkowników serwisu internetowego.
 3. Pliki cookies na stronach serwisu nie przechowują danych osobowych, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę i skorzysta funkcji zapamiętywania danych. Wszystkie dane osobowe wprowadzane są przez użytkowania, którego te dane dotyczą i są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniach wskazanych w pkt 1, jest ŚWIATOWIT sp.z o.o.
 5. Pliki cookies zbierane są wyłącznie w celu związanym z administrowaniem serwisem tj.
  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
  • optymalności i zwiększenia wydajność funkcjonalności serwisu,
  • utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu w serwisie), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 6. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików:
  • „sesyjne” – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
  • „stałe” – pliki te pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownia.
 7. Ustawienia przeglądarki internetowej przeważnie dopuszczają zapisywanie plików cookies na urządzeniu użytkownika serwisu.
 8. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu użytkownika, o którym mowa w pkt 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 9. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies w urządzeniu końcowym. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkowanej przez użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobie zmiany ustawień powinny znajdować się w ustawieniach oraz w sekcji pomoc przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.
 10. Ograniczenie stosowania plików cookies, może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji serwisu.